Avís legal

Informació general de la pàgina web.

Areca Bakery, nom comercial de Claudia de les Heras Lorente amb domicili fiscal al carrer Torrent de l'Olla 90, – 08012, Barcelona, Catalunya (Espanya) amb NIF 48037008J, i d'ara endavant, Areca Bakery. Per tal de proporcionar un millor servei als seus clients, i al públic en general, ha creat aquesta pàgina web www.arecabakery.com que conté informació sobre Areca Bakery  i sobre els productes i serveis que ofereix.

L'accés, la navegació i l'ús d'aquesta pàgina web són lliures, sempre que l'usuari compleixi els termes d'aquest Avís Legal, la legislació vigent, els bons costums i els comportaments acceptats habitualment en l'àmbit d'Internet.

En accedir a la Pàgina web ubicada al domini https://arecabakery.com/ (d'ara endavant, la Pàgina web), i/o a qualsevol de les pàgines a les quals a través del mateix es pugui accedir, l'usuari declara expressament que ha llegit, entén i accepta la “Política de Privadesa – Protecció de dades de caràcter personal” i “Avís Legal” d'aquesta Pàgina web.

L'accés i navegació en aquesta pàgina web suposa acceptar i conèixer les advertències legals, condicions i termes d'ús que s'hi contenen i, en cap cas, suposa entaular cap tipus de relació comercial entre Areca Bakery, i l'usuari.

L'accés a aquesta pàgina web és lliure. No obstant això, l'accés a determinades àrees del mateix podria trobar-se restringit als clients registrats com a tals per Areca Bakery en un futur.

A causa del servei que pretenem prestar mitjançant aquesta pàgina web, és el nostre desig contestar tots els comunicats que rebem que continguin sol·licituds d'informació, suggeriments o qualsevol de les qüestions que plantegin els usuaris d'aquesta pàgina web. No obstant això, no podem assegurar-ho, depenent del volum dels comunicats rebuts, la complexitat de les qüestions que es plantegin i les condicions tècniques i de les comunicacions que en cada moment existeixin.

Així mateix, tampoc no podem assegurar el funcionament, tant a la recepció com a l'enviament de correus electrònics, a l'àmbit d'Internet, ja que aquest està fora del nostre control.

Productes i Serveis

En aquesta pàgina web, Areca Bakery posa a la disposició dels usuaris de la mateixa informació gratuïta respecte dels productes i serveis prestats per ella. La informació que apareix en aquesta pàgina web sobre productes i serveis és la vigent a la data de la darrera actualització. Areca Bakery es reserva la facultat defectuar, en qualsevol moment, quants canvis i modificacions estimi convenients, podent fer ús de tal facultat en qualsevol moment i sense previ avís.

Propietat intel·lectual i industrial.

Tots els dissenys, marques, noms, imatges, logos, gràfics, icones, aplicacions i altre contingut del Pàgina web són titularitat d'Areca Bakery, o, si escau, Claudia de las Heras Lorente compta amb llicència per al seu ús dels seus legítims titulars , gaudint en conseqüència de la protecció prevista sobre la propietat industrial i intel·lectual.

En cap cas l'accés a la pàgina web implica cessió per part d'Areca Bakery d'aquests drets als usuaris, reservant-se la possibilitat d'exercir les accions judicials que corresponguin contra els usuaris que violin els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Els usuaris de la pàgina web poden fer ús privat de la pàgina web i del seu contingut. En cap cas no podran fer ús comercial del mateix, ni dels seus textos o logotips, ni alterar-ne els elements en qualsevol manera, reproduir-los més enllà del seu ús privat, distribuir-los o comunicar-los públicament. Qualsevol còpia o ús no autoritzat del disseny o contingut que difereixi de l'expressament permès per Areca Bakery, en la seva condició de titular dels drets de propietat intel·lectual, afectarà els drets de l'esmentat titular conforme als tractats internacionals i la normativa aplicable i vigent a Espanya.

Queda terminantment prohibit l'ús dels continguts del Lloc Web amb qualsevol finalitat o de qualsevol forma diferent a la permesa per Areca Bakery en aquest “Avís Legal”.

En cas que els usuaris vulguin utilitzar les marques, els noms, els logos o qualsevol altre signe distintiu disponibles a la pàgina web d'Areca Bakery, hauran de sol·licitar l'autorització necessària per escrit d'aquesta.

Areca Bakery no es responsabilitza de la infracció pels usuaris de la pàgina web o per tercers dels drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, compromisos contractuals, dels drets de l'honor, la intimitat personal o familiar i la pròpia imatge, de els drets de propietat i de qualsevol altra naturalesa pertanyents a tercers que siguin conseqüència de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés a continguts daquesta pàgina web.

Hipervincles

Aquesta pàgina web pot contenir hipervincles o links amb altres llocs web que no són editats, controlats, mantinguts o supervisats per Areca Bakery, i no és responsable per tant del contingut d'aquests llocs web. El contingut dels mateixos és responsabilitat dels seus respectius titulars i Areca Bakery no garanteix ni aprova aquests continguts. La presència de links a la pàgina web, excepte manifestació en contra, té una finalitat merament informativa: proporcionar a l'usuari altres serveis i fonts d'informació relacionades amb l'activitat de Areca Bakery però, en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre aquests. Areca Bakery, es reserva el dret de retirar de manera unilateral i en qualsevol moment els links que apareixen a la seva pàgina web i, en cap cas, serà responsable del resultat obtingut a través dels esmentats hipervincles.

Aquells usuaris que vulguin establir hipervincles a aquesta pàgina web s'han d'abstenir de fer manifestacions falses, inexactes o incorrectes sobre la pàgina web o el seu contingut. En cap cas no es declararà ni es donarà a entendre que Areca Bakery, autoritza l'hipervincle, o que supervisa, aprova o assumeix de qualsevol forma els continguts o serveis oferts o posats a disposició de la pàgina web on s'estableixi l'hipervincle a la pàgina web. L'establiment de l'hipervincle no implica en cap cas l'existència de cap relació entre Areca Bakeryi el titular de la pàgina web on s'estableixi el mateix.

No s'establiran hiperenllaços al Lloc Web en pàgines web que incloguin informació o continguts il·lícits, immorals o contraris als bons costums, a l'ordre públic, als usos acceptats a Internet o que de qualsevol forma contravinguin drets de tercers.

Els hipervincles que, si escau, i respectant les exigències anteriorment exposades, s'estableixin a la pàgina web des d'altres pàgines web permetran l'accés a la pàgina web, però no reproduiran el seu contingut de cap manera (totalment o parcialment), llevat del logotip o denominació social de Areca Bakery a efectes merament identificatius.

Areca Bakery no es responsabilitza ni garanteix el bon funcionament, disponibilitat, accessibilitat o continuïtat dels llocs enllaçats a través d'aquest lloc web ni del manteniment de la informació o serveis existents en aquests llocs enllaçats.

Exclusió de Passius

Areca Bakery no garanteix la total actualització, exactitud i/o disponibilitat en tot moment dels continguts del seu Lloc Web, encara que farà tot el possible perquè així sigui.

Areca Bakery no assumeix cap responsabilitat per les discrepàncies que poguessin existir entre els documents impresos i la versió electrònica publicada en aquesta pàgina web. En cas de discrepància entre la versió impresa i la publicada a la pàgina web, prevaldrà la versió impresa.

Tot i que Areca Bakery desitja prestar als usuaris a través de la pàgina web un servei continuat, el mateix podria ser interromput per circumstàncies de diversa índole. En aquest cas, Areca BakeryNo es fa responsable, en cap cas, dels perjudicis causats a l'usuari per la interrupció del servei d'accés a aquest lloc web en els usuaris o en els seus equips. igualment Areca Bakery no assumirà cap responsabilitat per la pèrdua de dades, informació o fitxers que es produeixi com a conseqüència del tall de subministrament d'algun dels seus serveis, declinant tota responsabilitat per danys o perjudicis que se'n poguessin derivar. L'usuari accepta que l'ús del servei serà sota el seu risc exclusiu i que Areca Bakeryno respon pels danys i perjudicis causats que es puguin deure a la manca de disponibilitat o continuïtat del servei, a fallades d'accés, idoneïtat per a un propòsit particular o compliment de les expectatives o necessitats de l'usuari, així com a la fiabilitat del mateix.

Areca Bakery no garanteix, ni és responsable de l'exactitud, qualitat, fiabilitat o moralitat de les dades, programes, informacions o opinions, sigui quin sigui el seu origen, que circulin per la seva xarxa o per les xarxes a què l'usuari pugui accedir a través de la pàgina web de Areca Bakery i que siguin aliens a la vostra voluntat i/o control.

No és responsabilitat deAreca Bakery l'incompliment, retard, compliment defectuós o terminació de les obligacions contretes amb/per tercers i dels contractes subscrits amb aquests com a conseqüència de l'accés als serveis o continguts a través de la pàgina web.

Areca Bakeryno és responsable dels vicis o defectes en els continguts o serveis transmesos, difosos o posats a disposició als quals s'hagi accedit a través del Pàgina web o de la seva inadequació per a qualsevol mena de propòsit i/o la defraudació de les expectatives generades per l'usuari o l'incompliment o retard en el compliment de les obligacions contretes per tercers així com els vicis o defectes de tota mena de serveis prestats per tercers a través de la pàgina web Areca Bakery també exclou tota responsabilitat que es pugui derivar de la transmissió d'informació entre usuaris.

Normativa legal i jurisdicció

La “Política de privadesa – Protecció de dades de caràcter personal” i el present “Avís Legal” i Les Condicions Generals d'Utilització d'aquesta Pàgina web, així com la resta del contingut del mateix, s'han realitzat respectant en tot moment la legislació aplicable en la matèria, especialment la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal així com del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i el Reglament de Mesures de Seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal i la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i comerç electrònic, i podran ser revisats i modificats en qualsevol moment a fi d'adaptar-se a qualsevol modificació de la legislació vigent. En aquest cas, el nou contingut resultarà aplicable des del moment en què sigui publicat al Pàgina web, i resultarà accessible per als usuaris del mateix.

Qualsevol controvèrsia o conflicte que pogués sorgir com a conseqüència de la utilització del Lloc Web es resoldrà de conformitat amb la legislació vigent a Espanya, sotmetent-se a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, sense perjudici del que disposa la legislació aplicable a la matèria específica en relació amb l'establiment de la jurisdicció territorial.